Forbrukerrådets lovfoldere:

Angrefristloven

Forbrukerrådet - 9. desember 1999

Lovutdrag bearbeidet av Forbrukerrådet 2000.

Lov om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp m.m. av 24. mars 1972, med siste endringer av 18. desember 1992. Gjelder fra 1. januar 1993.


Angrefristloven gir mulighet til å komme ut av en impulsiv avtale uten at du behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen.

Med forbrukerkjøp menes at det er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Selgeren må være yrkesselger.

Angrefristloven gjelder for avtaler om kjøp eller leie som er inngått utenfor fast utsalgssted. Den gjelder både for kjøp av varer og tjenester. Loven gjelder også kjøp av ting som skal tilpasses eller tilvirkes etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Loven gir 10 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder.

Angrefristloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Angrefristloven gjelder:

 • f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmeselskap (home-parties), salg på arbeidsplassen etc.,
 • postordresalg,
 • salg via Internett
 • telefonsalg når det er selgeren som ringer deg på eget initiativ.

Loven gjelder ikke:

 • småkjøp til under 300 kroner,
 • matvarer eller drikkevarer levert av selgere med fast, regelmessig salgsrute,
 • tjenester når det er kjøperen som har tatt initiativ til avtalen,
 • oppføring eller utleie av fast eiendom,
 • forsikringsavtaler,
 • avtaler om verdipapirer.

Selgeren har plikter

Han skal gi deg et angrefristskjema med opplysning om rettighetene dine, og en avbestillingsseddel som han må fylle ut med navn og adresse. Salgsgjenstanden eller tjenesten føres på skjemaet eller på en kvittering sammen med angrefristskjemaet.

Angrefristen

gjelder fra den dagen du mottar varen. Gjelder avtalen kjøp av en tjeneste, regnes fristen fra den dag du mottok angrefristskjemaet, det vil som regel si avtaletidspunktet. Hvis du ikke vil beholde varen/tjenesten, må du gi selgeren beskjed.
Angremelding til selgeren må postlegges innen den 10. dagen.

Hvis den 10. dagen faller på en helligdag, går fristen ut den første arbeidsdagen etter.

Hvis det gjelder kostbare varer/tjenester, bør angreskjemaet sendes rekommandert.

Angrefristloven gjelder uansett hva som ellers er avtalt mellom deg og selgeren. F.eks. kan ikke dørselgere bruke en "kontrakt" som forkorter angrefristen eller fratar deg retten til å angre kjøpet innen 10 dager.


Når angrefristskjemaet ikke følger med

eller det ikke er korrekt utfylt av selgeren, har du 3 måneders frist til å angre og gi melding om det. Leveres skjemaet innen 3 måneder etter at varen/tjenesten ble levert/utført, begynner 10 dagers angrefrist å løpe fra den dagen.

Slik angrer du

Direkte levering av en vare: Hvis du benytter retten til å angre, må du levere tilbake varen i vesentlig samme stand og mengde som da du mottok den. Hvordan oppgjøret mellom deg og selgeren skal foregå, avhenger ellers av hvilken måte du mottok varen på. Er varen f.eks. overtatt direkte på en salgsmesse eller i et hjemmeselskap, er hovedregelen at du ikke er nødt til å gi varen fra deg før selgeren har betalt tilbake kjøpesummen. Og varen må ikke bringes til selgeren - det greier seg at han får beskjed om at den er klar til henting hos deg eller annet sted. Inntil så skjer, må den oppbevares forsvarlig så den ikke blir ødelagt eller skadet.

Nekter selgeren å gi deg pengene tilbake, kan du be forbrukerrådet i fylket bringe kravet ditt inn for Forbrukertvistutvalget (FTU) som kan bestemme at pengene skal inndrives av namsmannen.

Vare som er mottatt i posten:

Har du etter avtale fått tilsendt en vare i posten etter bestilling på messe e.l., er det du som må returnere den til selgeren. Varen bør ikke returneres før selgeren har betalt deg kjøpesummen. Selgeren skal sørge for returporto og egnet returpakning. Gjør han ikke det, er hovedregelen at han må hente varen selv.
Gjelder det postordresalg, hvor du har bestilt etter katalog, må du returnere varen før selgeren betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. Men det gjelder ikke hvis selgeren har latt være å sende med retur-pakning. Da er du dekket av lovens hovedregel fullt ut.

Når du angrer ved postordre, behøver du ikke å løse ut varen fra postkontoret. Det er nok at du sender et brev til selgeren om at du angrer, legger ved sjekk/postgiro med korrekt returporto og ber postkontoret returnere varen til selgeren.

Tjenester

Retten til å angre på en tjeneste vil avhenge av hvordan avtalen ble inngått. Du kan bare angre på en påbegynt eller utført tjeneste når avtalen er inngått enten
 • i kjøperens (ditt) eller andre kjøperes hjem, eller
 • på kjøperens (din) arbeidsplass, eller
 • under en utflukt arrangert av selgeren.

Når tjenesten er kjøpt gjennom fjernsynssalg, messesalg, gatesalg o.l., har kjøperen ingen rett til å angre når tjenesten er påbegynt eller utført.

Forbrukerrådet i fylket ditt kan hjelpe dersom det skulle oppstå tvist om de rettigheter du har etter angrefristloven.

Forbrukertvistutvalget

Hvis selgersiden ikke vil godta den løsningen som Forbrukerrådet i fylket foreslår, kan de fleste saker legges fram for Forbrukertvistutvalget (FTU), og du kan få en avgjørelse der. FTU behandler bare klager på varer og håndverkertjenester.